Մաթեմատիկա

Թեստ4

 Գտնել   այն   թիվը,   կազմված  է  70  տասնյակից  և   8  միավորից:

1)  78

2)  870

3)  708 +

4)  780:

2.  Գտնել   ամենափոքր   քառանիշ   և   ամենամեծ   եռանիշ   եռանիշ   թվերի   տարբերությունը:

1)  1000

2)  1  +

3)  999

4)  111:

3. Ինչպե՞ս կփոխվի  երկու   թվերի   արտադրյալը,   եթե   արտադրիչներից  մեկը     փոքրացվի   6  անգամ:

1)  կփոքրանա   6   անգամ  +

2)  կմեծանա   6   անգամ  

3)  կմեծանա   6-ով  

4)   կփոքրանա    6-ով:

4.  Գտնել   4758   թիվի   100-ի   բաժանելիս   ստացված   մնացորդը:

1)  5

2)  85

3)  58 +

4)  758:

5.   Ընտրել   տրված   թվանշաններից   այն   թվանշանը,   որը   տեղադրելով    աստղանիշի փոխարեն ՝   ստանալ    անհավասարություն:

4337 < 4*37

1)  1

2)  2

3)  3

4)  4  +

4337 <  4437:

6.  Ընտրել   այն   շարքը,   որտեղ   թվերը   դասավորված  են   աճման   կարգով:

1)  74287,   64362,   5193,   2662

2)  2662,   5193,  64362,  74287 +

3)  74287,  64362,  2662,   5193

4)  2662,  5193,  74287,  64362:

7.  Ընտրել  այն   պատասխանը,  որն  արտահայտում  է   6 կմ   2 մ    7 դմ-ը  դեցիմետրերով:

1)  6027 դմ +

2)  60207 դմ

3)  60027 դմ  +

4)  6270 դմ:

8.  Ընտրել  այն   պատասխանը,  որն   արտահայտում  է  1/5  ժամը  րոպեներով:

1)  12 ր

2)  36 ր

3)  48 ր

4)  24 ր +: 

9.   ուղանկյան   երկարությունը   16 սմ  է,  լայնությունը  ՝  11 սմ:  Գտնել   ուղղանկյան   պարագիծը:

1)  27 սմ

2)  54 սմ  +

3)  90 սմ

4)  180 սմ:

11.  Թվային  առանցքի   վրա  տրված  են    D (7)  և  C (15)  կետերը:  Գտնել  DC  հատվածի   երկարությունը:

Պատ.՝  DC=8 սմ :

12.  Գտնել  երկու  քառանիշ  թիվ,  որոնք  բաժանվում  են  և  5-ի,  և   10-ի:

Պատ.՝  1000,  3500:

13.  Դնել  թվաբանական   գործողության   նշանները   ( +,  -,  x,  : )   այնպես,   որ   վերականգնվի   հավասարությունը:

7 x 5 + 8=43:

14.  Տրված   թվերից  հետո   գրել   ևս  մեկ  թիվ  ըստ  օրինաչափության:

6,  7,  13,  20,  33,  53:

15.  Հաշվել  435 x ( 6000 – 5978 ) + 35400 : ( 4345 – 4285 )  արտահայտության   արժեքը:         

 435 x ( 6000 – 5978 ) + 35400 : ( 4345 – 4285 )=10160

1)  6000 – 5978=22

2)  4345 – 4285=60

3)  35400 : 60=590

4)  435 x 22=9570

5)  9570 + 590=10160:

16.  Ուղղանկյան   լայնությունը   21 սմ  է,   և   կազմում   է   երկարւթյան   1/3   մասը:   Գտնել   ուղղանկյան    մակերեսը:

Լուծում

1)  21 x 3=63 սմ

S=63 x 21=1323 սմ

Պատ.՝  S=1323 սմ:

17.  A   վայրից   հակադիր   ուղղություններով   շարժվեցին   երկու   ավտոմեքենա:   Քանի՞   ժամ   հատո   նրանց   միջև   հեռավորությունը   կլինի   780 կմ,   եթե   մեկը   շարժվում   է    70  կմ/ժ  արագությամբ.   Իսկ   մյուսը ՝   10   կմ/ժ-ով   պակաս   արագությամբ:  

Լուծում

1)  70 + 60=130 կմ/ժ

2)  780 : 130 =6 ժ

Պատ.՝  6 ժ: