Մայրենի

Մայրենի 10.08.2020

1․Գտի՛ր բազմավանկ բառերը և վանկատի՛ր:
Ուրագ-ուր-ագ  գույն-գու-յըն աշուն-աշ-ուն  ուսուցիչ-ուս-ուց-իչ  դանակ-դան-ակ  գետ-գետ  Թաշկինակ-Թաշ-կի-նակ  Թռչուն-թըռ-չուն  Այգեպան-այգ-եպ-ան
աստղ-աս-տըղ  Կրակ-կը-րակ  Փայտ-փայտ  Կիրակի-կի-րա-կի  Երեխաներ-եր-եխ-ան-եր  Բանջարեղեն-բան-ջար-եղ-են  Սիրտ-սիրտ  Օտարական-օտ-ար-ակ-ան
հողագործ-հող-ա-գործ Օդաչու-օդ-ա-չու Գարնանային-գար-նա-նա-յին  Հեռախոս-հեռ-ա-խոս  Կառապան-կառ-ապ-ան  Մուկ-մուկ Մկնիկ-մկնիկ  Շուն-շուն

Продолжить чтение «Մայրենի 10.08.2020»