Հայոց լեզու

Հայոց լեզու 11. 09.2020

1․ Աջ և ձախ մասերը միացրու և ստացիր քեզ հայտնի արտահայտություններ։

քիթը           տալ

ոտքերն         մեկ լինել

սիրտ           կախել

աշխարհով      ընկնել

Քիթը կախել, Ոտքերն ընկնել, Սիրտ տալ, Աշխարհով մեկ լինել։

2․Գրիր մեկ բառով

Նվեր տալ-Նվիրել

Խղճահարություն զգալ-Խղճալ

Լույս տալ-Լուսավորել

Ուտելու համար պիտանի-Ուտելիք

Փոստը բաժանող մարդ-Փոստատար

3․Վերականգնիր առածները։

Շատ կարդաս,                քիչն էլ կկորցնի։

Լավ անես՝ քեզ կանես,         սովորիր քեզ համար։

Աղքատը հացի կարոտ է,       վատ անես՝ քեզ կանես։

Արա ուրիշի համար           հարուստը՝ ամեն բանի։

Շատի հետևից ընկնողը        շատ բան կիմանաս։

Շատ կարդաս շատ բան կիմանաս։

Աղքատը հացի կարոտ է հարուստը ամեն բանի։

Լավ անես՝ քեզ կանես  վատ անես՝ քեզ կանես։

Արա ուրիշի համար  սովորիր քեզ համար։    

Շատի հետևից ընկնողը  քիչն էլ կկորցնի։

4․Տրված բառերը արտահայտիր բառակապակցությամբ։

Օրինակ՝ բարեսիրտ-բարի սիրտ ունեցող

Բարձրահասակ-Բարձր հասակ ունեցող

Սևաչյա-Սև աչքեր ունեցող

Շիկահեր-Շեկ մազեր ունեցող

Թիկնեղ-Լայն թիկունք ունեցող

Գեղեցկադեմ-Գեղեցիկ դեմք ունեցող

Սրամիտ-Սուր միտք ունեցող

Փոքրամարմին-Փոքր մարմին ունեցող

Անգլերեն

Answer the questions. 11.09.2020

1. Is your family big or small?

My family is big

My mother, my father, my brother and my grandmother live in my family

2. Is your house big or small? Describe your room.

Our house is big.

My room is big, the walls of my room are gray with white glitter

There is a big forest on my wall.

3. When do you get up in the morning?

I get up at 7:00

When I get up I brush my face, my teeth, my hands

I have breakfast and attend classes

4. What do you have for breakfast?

I have milk, omelet, beans and different things for breakfast.

5. What subjects do you study at school?

Mathematics, mother tongue, English, Russian, Nature Studyritual songs, gymnastics.

6. Can you name the days of the week?

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

7. What sport do you like? swimming

8. Have you got a pet? Tell about your pet.

My pet is a fish, his name is Gold. He is a very good fish.

9. What do you usually do in the evening?

I play on the phone and watch TV

10. Do you like weekends? What do you do at weekends?

I like weekends. On weekends I read books, I write in the yard, I play on the phone, I play the piano, I watch TV.ОтветитьПереслать