Մայրենի

Մայրենի 10.08.2020

1․Գտի՛ր բազմավանկ բառերը և վանկատի՛ր:
Ուրագ-ուր-ագ  գույն-գու-յըն աշուն-աշ-ուն  ուսուցիչ-ուս-ուց-իչ  դանակ-դան-ակ  գետ-գետ  Թաշկինակ-Թաշ-կի-նակ  Թռչուն-թըռ-չուն  Այգեպան-այգ-եպ-ան
աստղ-աս-տըղ  Կրակ-կը-րակ  Փայտ-փայտ  Կիրակի-կի-րա-կի  Երեխաներ-եր-եխ-ան-եր  Բանջարեղեն-բան-ջար-եղ-են  Սիրտ-սիրտ  Օտարական-օտ-ար-ակ-ան
հողագործ-հող-ա-գործ Օդաչու-օդ-ա-չու Գարնանային-գար-նա-նա-յին  Հեռախոս-հեռ-ա-խոս  Կառապան-կառ-ապ-ան  Մուկ-մուկ Մկնիկ-մկնիկ  Շուն-շուն


շնիկ-շըն-իկ  Փոքր-փո-քըր Փոքրիկ-փոք-րիկ Հերթապահ-հեր-թա-պահ  Բանալի-բա-նա-լի  Կայծ-կայծ  Կայարան-կա-յա-րան  Երևան-եր-եվ-ան  Ելակ-ել-ակ
եղանակ-եղ-ան-ակ  Սիրասուն -սիր-ա-սուն  Վրան-վըր-ան  Խնդիր-խըն-դիր  Բռնակ-բըռ-նակ  Մկրատ-մըկ-րատ  Գլուխ-գըլ-ուխ  Խնձոր-խըն-ձոր  Բարձր-բար-ձըր 
շրջան  Թխվածք  Մթնել-մըթ-նել  Թանձր-թան-ձըր  Պտույտ-պըտ-ույտ  Մանր-մա-նըր  Վագր-Վա-գըր  Սղոց-սղոց  Նվեր-նը-վեր  Չմուշկ-չմուշկ 
պտուղ-պըտ-ուղ  Թմբուկ-թըմ-բուկ  բարևել-բարեվ-ել  երևալ-եր-եվ-ալ կարևոր-կառ-եվ-որ  արևաշող-ար-եվ-ա-շող սևագիր-աեվ-ա-գիր սերկևիլ-սեր-կեվ-իլ
տերևաթափ-տեր-եվ-աթ-ափ  Իջևան-իջ-եվ-ան  անձրևանոց-ան-ձրեվ-ան-ոց թևավոր-թեվ-ավ-որ ուղևոր-ուղ-եվ-որ Սևան-սեվ-ան  շատրվան-շատ-ըր-վան: 

Գործնական աշխատանք 2Գրել տրված բառերի հոմանիշները.
կառուցել-պատրաստել, լուսամուտ֊պատուհան քնել-ննջել, կարդալ-ընթերցել, դասատու-ուսուցիչ, գուրգուրել-սիրել, քաղցած-սոված, հոտավետ-բուրումնավոր , իմաստուն-խելացի, ջանասեր-աշխաստասեր, զվարթալ-ուրախանալ,  վճիտ-մաքուր, երփներանգ-գույնզգույն, ճերմակ-տաք, խիզախ-քաջ,  տապ-շոք, աքլոր-հավ,  ըմպել-խմել։ 

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s